● Visual Basic用キーコード一覧 ●

オブジェクトブラウザにて VBRUN ライブラリの KeyCodeConstans クラスを見れば分かるが、ちまちま見るのが面倒なのでまとめておく。殺風景な感は否めないが、列挙↓。

キー種類メンバ    値    対応キー
特殊キーvbKeyLButton
1
マウス左ボタン
 vbKeyRButton
2
マウス右ボタン
 vbKeyMButton
4
マウス中央ボタン
 vbKeyCancel
3
Cancelキー
 vbKeyBack
8
Backspaceキー
 vbKeyTab
9
Tabキー
 vbKeyClear
12
Clearキー
 vbKeyReturn
13
Enterキー
 vbKeyShift
16
Shiftキー
 vbKeyControl
17
Ctrlキー
 vbKeyMenu
18
Altキー(Menuキー)
 vbKeyPause
19
Pauseキー
 vbKeyCapital
20
Caps Lockキー
 vbKeyEscape
27
Escキー
 vbKeySpace
32
Spaceキー
 vbKeyPageUp
33
Page Upキー
 vbKeyPageDown
34
Page Downキー
 vbKeyEnd
35
Endキー
 vbKeyHome
36
Homeキー
 vbKeyLeft
37
←キー
 vbKeyUp
38
↑キー
 vbKeyRight
39
→キー
 vbKeyDown
40
↓キー
 vbKeySelect
41
Selectキー
 vbKeyPrint
42
Print Screenキー
 vbKeyExecute
43
Executeキー
 vbKeySnapshot
44
Snapshotキー
 vbKeyInsert
45
Insertキー
 vbKeyDelete
46
Deleteキー
 vbKeyHelp
47
Helpキー
 vbKeyNumlock
144
Num Lockキー
 
アルファベットキー   vbKeyA
65
Aキー
 vbKeyB
66
Bキー
 vbKeyC
67
Cキー
 vbKeyD
68
Dキー
 vbKeyE
69
Eキー
 vbKeyF
70
Fキー
 vbKeyG
71
Gキー
 vbKeyH
72
Hキー
 vbKeyI
73
Iキー
 vbKeyJ
74
Jキー
 vbKeyK
75
Kキー
 vbKeyL
76
Lキー
 vbKeyM
77
Mキー
 vbKeyN
78
Nキー
 vbKeyO
79
Oキー
 vbKeyP
80
Pキー
 vbKeyQ
81
Qキー
 vbKeyR
82
Rキー
 vbKeyS
83
Sキー
 vbKeyT
84
Tキー
 vbKeyU
85
Uキー
 vbKeyV
86
Vキー
 vbKeyW
87
Wキー
 vbKeyX
88
Xキー
 vbKeyY
89
Yキー
 vbKeyZ
90
Zキー
 
数字キーvbKey0
48
0キー
 vbKey1
49
1キー
 vbKey2
50
2キー
 vbKey3
51
3キー
 vbKey4
52
4キー
 vbKey5
53
5キー
 vbKey6
54
6キー
 vbKey7
55
7キー
 vbKey8
56
8キー
 vbKey9
57
9キー
 
テンキーvbKeyNumpad0
96
0キー
 vbKeyNumpad1
97
1キー
 vbKeyNumpad2
98
2キー
 vbKeyNumpad3
99
3キー
 vbKeyNumpad4
100
4キー
 vbKeyNumpad5
101
5キー
 vbKeyNumpad6
102
6キー
 vbKeyNumpad7
103
7キー
 vbKeyNumpad8
104
8キー
 vbKeyNumpad9
105
9キー
 vbKeyMultiply
106
Multiplication Sign(*)キー
 vbKeyAdd
107
Plus Sign(+)キー
 vbKeySeparator
108
Enterキー
 vbKeySubtract
109
Minus Sign(-)キー
 vbKeyDecimal
110
Decimal Point(.)キー
 vbKeyDivide
111
Division Sign(/)キー
 vbKeyNumlock
144
Num Lockキー
 
ファンクションキーvbKeyF1
112
F1キー
 vbKeyF2
113
F2キー
 vbKeyF3
114
F3キー
 vbKeyF4
115
F4キー
 vbKeyF5
116
F5キー
 vbKeyF6
117
F6キー
 vbKeyF7
118
F7キー
 vbKeyF8
119
F8キー
 vbKeyF9
120
F9キー
 vbKeyF10
121
F10キー
 vbKeyF11
122
F11キー
 vbKeyF12
123
F12キー
 vbKeyF13
124
F13キー
 vbKeyF14
125
F14キー
 vbKeyF15
126
F15キー
 vbKeyF16
127
F16キー

戻る